PRIVACYVERKLARING
LOMMERRIJK

DISCLAIMER & PRIVACY STATEMEMT

 

Disclaimer van Lommerrijk

Identiteit van de onderneming
Exploitatiemaatschappij Lommerrijk / Dok 99, gevestigd aan de Straatweg 99, 3054 AB te Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.lommerrijk.nl , Straatweg 99, 3054 AB, Rotterdam, 010 4220011

Persoonsgegevens die wij verwerken
Exploitatiemaatschappij Lommerrijk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaren, tenzij zij de toestemming hebben van ouders of voogd. Exploitatiemaatschappij Lommerrijk  kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaren, daarom raden wij ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@lommerrijk.nl  Wij zullen deze informatie dan verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Exploitatiemaatschappij Lommerrijk  verwerkt uw persoonsgegevens op basis van actieve en ondubbelzinnige toestemming en/of wanneer deze benodigd zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Deze verwerking van persoonsgegevens gebeurt voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien nodig voor een betere dienstverlening
– U te informeren over wijzigingen van diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
Exploitatiemaatschappij Lommerrijk  neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens
(bijvoorbeeld een medewerker van Exploitatiemaatschappij Lommerrijk) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Exploitatiemaatschappij Lommerrijk  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, of totdat gegeven toestemming ingetrokken wordt.

Delen van persoonsgegevens met derden
Exploitatiemaatschappij Lommerrijk  verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze enkel indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. Uw gegevens worden dus niet verwerkt voor een ander doel dan waarvoor de gegevens in de eerste instantie zijn verzameld, tenzij Exploitatiemaatschappij Lommerrijk dient te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Exploitatiemaatschappij Lommerrijk  blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Exploitatiemaatschappij Lommerrijk  en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid (dataperabiliteit). Gegevensoverdraagbaarheid betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een digitaal bestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming versturen naar  info@lommerrijk.nl. Om zeker te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is voor de bescherming van uw privacy. Tot slot, wij willen u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit van Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Exploitatiemaatschappij Lommerrijk  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@lommerrijk.nl.